Dla kierowcy,  Dla spedytora,  Prawo transportowe,  Przewóz towarów

Transport odpadów – co musisz wiedzieć?

Jak zapewne wiecie, istnieją przewozy, które nie potrzebują specjalnych wymogów czy pozwoleń. Ale są też takie, których nie może podjąć się każdy przewoźnik, bez wcześniejszego przygotowania się pod taki transport. Do jednych z tego typu przewozów zalicza się transport odpadów.

Podstawowe informacje

Zacznijmy od początku. Co to w ogóle jest odpad i kiedy możemy powiedzieć, że nasz transport właśnie tego typu towarów dotyczy?
Otóż odpadami nazywamy każdą substancję lub przedmiot, których pozbywamy się, zamierzamy się pozbyć lub jesteśmy zobowiązani do pozbycia. W Polsce regulacje prawne odnośnie transportu odpadów znajdziecie w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Środowiska, które weszło w życie 24 stycznia 2018 r.
Transport odpadów polega na przewiezieniu odpadów z miejsca zebrania do miejsca ich przetworzenia i musi być zgodny z zasadami ochrony środowiska oraz zachowaniem bezpieczeństwa dla życia i zdrowia ludzi.
Usługę przewozową polegającą na transporcie odpadów może świadczyć zarówno:

 • jednostka organizacyjna z poziomu gminy
 • jak i przedsiębiorstwo prywatne

Pierwsze kroki do przewozu odpadów

Przewoźnik, który zamierza zająć się transportem odpadów musi podjąć pewne kroki. Jakie?
Przede wszystkim należy złożyć wniosek przy użyciu rejestrowego formularza elektronicznego za pośrednictwem strony internetowej www.bdo.mos.gov.pl. Na wspomnianej stronie internetowej znajdziecie wszystkie niezbędne informacje, które pomogą Wam w uzyskaniu wpisu.
Po złożeniu wniosku, następuje jego rozpatrzenie i jeśli wszystko się zgadza, marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu dokonuje wpisu. Przewoźnik uzyskuje wówczas indywidualny numer rejestrowy BDO , który jest jednoznaczny z otrzymaniem zezwolenia na transport odpadów na okres 10 lat.

Zasady transportowania odpadów

Istnieje szereg obostrzeń dotyczących transportu odpadów. Przewoźnik musi przestrzegać tych reguł, zaś za ich złamanie grożą wysokie kary, nie tylko pieniężne.

 • przede wszystkim transport odpadów musi odbywać się w taki sposób, aby uniemożliwić mieszanie się poszczególnych rodzajów odpadów. Przykładowo odpady bezpieczne i niebezpieczne mogą być transportowane jednym środkiem transportu, ale nie mogą mieć kontaktu;
 • podczas przewozu odpady nie mogą wysypywać się z pojazdu, wyciekać, brudzić jezdnię, wydzielać odoru;
 • muszą być chronione przed warunkami atmosferycznymi;
 • muszą być odpowiednio zabezpieczone;
 • przewoźnik podczas transportu jest zobowiązany do posiadania przy sobie dokumentu potwierdzającego rodzaj i legalność przewożonych odpadów, który uzyskuje od zlecającego przewóz (może to być np. karta przekazania odpadu, podstawowa charakterystyka odpadu, faktura sprzedaży odpadu). Na każdym z tych dokumentów powinien być umieszczony indywidualny numer rejestrowy BDO;
 • każdy pojazd przewożący odpady musi być odpowiednio oznaczony – w przewozach krajowych obowiązkowa jest tabliczka z napisem ODPAD, zaś z przewozach zagranicznych tablica z literą A.

Kary za działania niezgodne z przepisami sięgają najczęściej od 5 do 10 tysięcy złotych, natomiast za brak wniosku o wpis do rejestru, czy też złożenie danych niezgodnych ze stanem faktycznym może nawet grozić kara aresztu.

Pojazd do transportu odpadów


Wpis do BDO nie jest wymagany tylko w kilku przypadkach m.in:

 • transportu wewnętrznego (na terenie przedsiębiorstwa),
 • przewozu odpadów na własne potrzeby przez osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające statusu przedsiębiorcy.
 • transportu przez podmiot, który prowadzi nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów opakowaniowych i odpadów w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, takich jak np. leki i opakowania po nich,
 • przewozu odpadów wytworzonych przez siebie.

Jakie przepisy obowiązują zagranicą?

Wiemy już, co należy zrobić w Polsce, aby móc transportować odpady. Zdarza się jednak, że będąc np. w Niemczech ktoś zgłasza nam ładunek na Litwę i pyta czy mamy tabliczkę „A”.
Czy taka tabliczka wystarczy aby podjąć się transportu towaru zakwalifikowanego jako odpad?
Tutaj należy sięgnąć do przepisów Konwencji Bazylejskiej o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych z 22.03.1989 r. oraz do Rozporządzenia WE nr 1013/2016 Parlamentu Europejskiego i Rady z 14.06.2006 r. w sprawie. Wspomniane rozporządzenie reguluje kwestię systemu powiadamiania, poprzez zgłoszenie, o przewozie przesyłki zawierającej odpady.
Przewoźnik dokonujący transgranicznego transportu odpadów potrzebuje więc:
– oprócz tablicy A,
– również formularza zgłoszeniowego,
– formularza przemieszczania,
– listu przewozowego,
– oraz kopii decyzji wyrażającej zgodę na przewóz odpadów.
Szczegółowe informacje znajdziecie na na stronie Inspektoratu Ochrony Środowiska pod tym linkiem.

Podsumowując, można powiedzieć, że sama procedura transportowania odpadów, może wydawać się początkowo skomplikowana. Jednak uzyskując odpowiednie pozwolenia i wpisy, możemy wykonywać tego typu pracę przez 10 lat. Wystarczy dbać o odpowiednie warunki transportu i przestrzeganie przepisów.

Źródła:

 • http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160001742/O/D20161742.pdf
 • http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130000021/U/D20130021Lj.pdf
 • http://www.gios.gov.pl/images/dokumenty/gospodarka_odpadami/mpo/Transgraniczne_cale_internet.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *